چالشی بزرگ، پیش روی اشخاص و شرکت‌ها

با تصویب قانون شفافیت در مالیات، تراکنش‌های بانکی شما هم مالیات دارند!